Skip Ribbon Commands
Skip to main content

VanBan

Search
  
  
  
  
  
  
17/2018/QĐ-UBND17/2018/QĐ-UBND17/2018/QĐ-UBND20/06/2018 00:00Văn bản đang có hiệu lựcRejected
16/2018/QĐ-UBND16/2018/QĐ-UBND16/2018/QĐ-UBND18/06/2018 00:00Văn bản đang có hiệu lựcRejected
50/2018/TT-BTC50/2018/TT-BTC50/2018/TT-BTC29/06/2018 18:16Văn bản đang có hiệu lựcRejected
47/2018/TT-BTC47/2018/TT-BTC47/2018/TT-BTC29/06/2018 18:20Văn bản đang có hiệu lựcRejected
46/2018/TT-BTC46/2018/TT-BTC46/2018/TT-BTC29/06/2018 18:21Văn bản đang có hiệu lựcRejected
9/2018/QĐ-UBND9/2018/QĐ-UBND9/2018/QĐ-UBND16/04/2018 00:00Văn bản đang có hiệu lựcPending
05/2018/QĐ-UBND05/2018/QĐ-UBND05/2018/QĐ-UBND06/03/2018 00:00Văn bản đang có hiệu lựcRejected
15/2018/QĐ-UBND15/2018/QĐ-UBND15/2018/QĐ-UBND30/05/2018 00:00Văn bản đang có hiệu lựcRejected
Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.61/2017/TT-BTC03/07/2018 16:41Văn bản đang có hiệu lựcRejected
90/2017/TT-BTC90/2017/TT-BTC90/2017/TT-BTC04/09/2018 11:06Văn bản đang có hiệu lựcApproved
28/2017/TT-BTC28/2017/TT-BTC28/2017/TT-BTC04/09/2018 11:13Văn bản đang có hiệu lựcApproved